مرکز تحقیقات بتن (متب)

اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بتن(متب)

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

دکتر مجتبی احمدوند

مهندس مصطفی احمدوند

دکتر کاوه آهنگری

دكتر عباس اكبرپور

دکتر ادیبی

دکتر سیامک بوداقپور

دکتر سید باقرحسینیان

دکتر حسن زاده

دکتر ابولفضل حسنی

مهندس نادر شکوفی مقیمان

مهندس اكبر عابدي

مهندس محمد عبدالهی

دکترمیرزابزرگ

دکتر عباس نیا

مهندس فرید غفاری مقدم

دکتر محسن قائمیان

دکتر سعید قربان بیگی

دكتر محمد تقی كاظمي

مهندس حامد محسن زاده گان

دكتر محمد محمدي

دكتر علی نورزاد

دکتر نظرپور

دکتر هومن هورنهاد

مهندس بیژن غزنوی

دکتر سیاوش نیا

دکتر شهاب امام زاده

دکتر عطرچیان

دکتر ربیعی فر

دکتر فرهنگی

مهندس سلیمانفر

دکترفرخ قوچانی

دکتر والی پور

دکتر فکری ارشد

دکتر طاهری

دکنر نوری زاد

 

Dr. Felorian Aalami

Dr. Khaled Awad

Prof. Luke Snell 

Prof. Astaneh Hamid - Bloorchy

Dr. D. J. Belarbi

Prof. Mario Alberto -Chiorino

Dr. Saeed Daniali

Prof. Robert J.Frosch

Dr. Ali Ganjehlou

Dr. Alejandro Duran -Herrera

Dr. S.K.Manjreka

Dr. Ali M . Memari

Dr. M.Hawary

Dr. Nikolaos Marsellos

Dr.Amir Mirmiran

Dr.Barzin Mobasher

Dr. Vilas Mujumdar          

Dr. M.H.Al Nagadi

Dr. Hamid Naderi

Dr. Mehdad Sasani

Prof. Sandra Shah

Dr. Andrea Shokker

Prof. Luke Snell

Dr.Hamid Vossoughi

Prof. Vartan Baba -Khanian
Prof. David Morga

تگها : مرکز تحقثیقات بتن، متب، علمی، پژوهشی، افزودنی، شن و ماسه، بتن، تکنیکی، آموزش، نشریه بتن، مقاله، محیط زیست، توسعه، پایا، پایدار، , ACI, IRAN, Excellent, Sustainable, Holistic, Aria , هیات علمی
امتیاز: بد خوب