مرکز تحقیقات بتن (متب)

تکنیک پایه یک بتن دوره 73

کد دوره: 11
تست
فیلد تست :
فیلد تست 1 :

توضیحات

هر دوره شامل چهار جلسه تئوری و عملی می باشد

سه جلسه کلاس و جلسه چهارم امتحان