مرکز تحقیقات بتن (متب)

ساختار سازمانی مرکز تحقیقات بتن(متب)

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

ساختار سازمانی

مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز تحقیقات بتن "متب"

موسسه بین المللی بتن آمریکا ACI

سازمان بین الملی استاندارد ISO 17020

تگها : ACI, IRAN, Excellent, Sustainable, Holistic, Aria , ساختار، کمیته، مسئول،
امتیاز: بد خوب