مرکز تحقیقات بتن (متب)

تحلیل صدمات وارده بر روسازی بتنی باند فرودگاه تحت اثر چرخهای هواپیماهای نظامی و تجاری با استفاده از مدلسازی المان محدود

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تحلیل صدمات وارده بر روسازی بتنی باند فرودگاه تحت اثر چرخهای هواپیماهای نظامی و تجاری با استفاده از مدلسازی المان محدود

تحلیل صدمات وارده بر روسازی بتنی باند فرودگاه تحت اثر چرخهای هواپیماهای نظامی و تجاری با استفاده از مدلسازی المان محدود

غلامعلی شفابخش1، عباس اکبری2، سیدعلی تقی‌زاده3

1- دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

2- کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان

a_akbari55@yahoo.com

3- دانشجوی دکترای راه و ترابری دانشگاه سمنان

a.taghizadeh@sun.semnan.ac.ir

چکیده

امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت هواپیمایی، تفاوتهایی در نوع کاربری هواپیماها، وزن و نحوه قرارگیری چرخها است. بدیهیاستوجوداینتفاوتهادرهواپیماهای مختلفباعثبوجودآمدنخرابیهاباشدتمختلف برسیستمروسازيفرودگاهمی‌شود. در این مقاله مدلهای سه بعدی از روسازی و سطح اثر چرخهای هواپیماهای مختلف با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS، صورت پذیرفته است. مطالعه عددی به منظور تعیین نقش پارامترهای مختلف مجموعه چرخ هواپیماهای تجاری و نظامی با استفاده از پارامتر ضریب خسارت تجمعی به منظور تعیین میزان صدمات وارده بر روسازی صلب باند فرودگاه، صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آنست که در میان هواپیماهای مختلف تجاری و نظامی که در فرودگاههای جهان تردد می کنند، C17A و MD11ER بیشترین خرابی را بر روسازی صلب باند فرودگاه وارد می‌کنند.

واژه‌هايکلیدی:روسازی بتنی باند فرودگاه، ضریب خسارت تجمعی ماکزیمم، نرم افزار المان محدود ABAQUS، هواپیماهای تجاری و نظامی.


امتیاز: بد خوب