مرکز تحقیقات بتن (متب)

پیام رئیس(متب)

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

 

پیام مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکزتحقیقات بتن (متب)

Concrete Research and Education Center

(ConREC)

اولویتهای زندگی من:

صد سال دیگر مهم نیست که،

چه مبلغی در حساب بانکی من بود،

چه اتومبیلی سوارمی شدم،

و یا در چه نوع خانه ای زندگی می کردم؛

بلکه برای شکل گیری آینده های متفاوت ممکن، محتمل و مطلوب دنیا فقط،

تا چه اندازه در کیفیت زندگی جوانی موثر بوده ام .

P.R.I.O.R.I. TIES

((A Hundered Years From Now it Will, Not Matter What My Bank Account Was, TheSort of House I Lived in, Or the Kind of Car I Drove….

But the World May Be Different Because I was Important in the Life of A Young Person.))

تگها : آینده , کیفیت زندگی , مرکز تحقیقات بتن(متب)